Z życia Szpitala


 

 Otwarcie Pawilonu V

 Dnia 20 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie

z okazji zakończenia modernizacji i wyposażenia Pawilonu V.

Otwarcia dokonała Pani Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

Szpital Grochowski jest od 2008 r. sukcesywnie remontowany i rozbudowywany ze środków samorządu warszawskiego. Łącznie z budżetu m.st. Warszawy przeznaczono na ten cel 90 mln zł w latach 2008-2018.

 

 W latach 2017-2018 został zmodernizowany i rozbudowany pawilon V.

 Wykonano:
- przebudowę pomieszczeń istniejących kondygnacji /piwnica, parter, I, II piętro/,
- nadbudowę III piętra wraz z poddaszem technicznym,
- przebudowano istniejącą klatkę schodową w celu spełnienia wymogów p-poż.,
- zlikwidowano barierę architektoniczną na poziomie II piętra, w ramach wykonanej rozbudowy,
- wymianę dźwigu szpitalnego,
- modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazów medycznych wraz z osprzętem,
- instalację wentylacji mechanicznej,
- prace izolacyjne ścian fundamentowych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- prace murarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, malarskie, elewacyjne i dekarskie.

 W wyniku modernizacji w pawilonie V znajdują się:
- Przychodnia z 14 gabinetami specjalistycznymi,
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
- Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej,
- Oddział Chemioterapii (nadbudowa): 10 stanowisk chemioterapii dziennej, 7 łóżek chemioterapii stacjonarnej,
- magazyn dokumentacji medycznej, szatnie,
- poddasze techniczne

Oddziały zostały wyposażone w sprzęt medyczny i biurowy.
Ogólna kwota wydatkowana na modernizację, rozbudowę i nadbudowę pawilonu V wyniosła 17 218 693 zł i w całości została pokryta z budżetu m.st. Warszawy.

 

 Otwarcie Pawilon V

 Otwarcie Pawilon V

 

 Otwarcie Pawilon V

 

  Otwarcie Pawilon V

 

 Otwarcie Pawilonu V

 

 Otwarcie Pawilonu V

 

 Otwarcie Pawilonu V

 

 Otwarcie Pawilonu V

 

 Otwarcie Pawilonu V

 

Otwarcie Pawilon V

 

Otwarcie Pawilonu V

 

 

 


 

 


Otwarcie Pawilonu I

Dnia 29 stycznia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie z okazji zakończenia modernizacji i wyposażenia Pawilonu I.

Otwarcia dokonał Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Pan Włodzimierz Paszyński.

Jego Ekscelencja Abp Henryk Hoser SAC dokonał uroczystego poświęcenia wyremontowanego pawilonu internistycznego.

 

W uroczystości udział wzięli:

  • Zastępca Burmistrza dzielnicy Praga-Południe - Pan Jarosław Karcz,

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych - Pan Prof. dr hab. med. Jacek Imiela,

  • Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów m. st. Warszawy - Pani Maria Łukaszewicz,
  • Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Pani Elżbieta Madajczyk,

  • Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej - Pan Dariusz Hajdukiewicz,

  • Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej - Pan Stanisław Kusak,
  • Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego - Pani Maria Górska,
  • Radni m. st. Warszawy w tym Radni Komisji Zdrowia, Dyrektorzy podmiotów leczniczych, Wykonawcy – Firma „DORBUD”, Firma „TRIBO”, Goście oraz Pracownicy.

 

Pawilon I został zbudowany w 1952 roku z przeznaczeniem na internat dla działaczy związkowych ówczesnej Wyższej Szkoły Kadr PZPR. W 1956 roku budynki zostały przekazane i adoptowane dla potrzeb powstającego szpitala. Po ponad 50 latach po raz pierwszy budynek został poddany gruntownej modernizacji.

 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- przebudowę i modernizację  Pawilonu I na potrzeby oddziałów internistycznych, gdzie łącznie zostanie uruchomionych 69 łóżek,

- rozbudowę Pawilonu I o klatkę schodową  z dźwigami osobowymi  oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Celem przebudowy i modernizacji pawilonu była poprawa warunków sanitarno – higienicznych pacjentów i personelu, dostosowanie do wymogów p-poż oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

 

W wyniku przebudowy i modernizacji Pawilonu I na powierzchni ok. 2003 m² uzyskano:

44 – łóżkowy III Oddział Chorób Wewnętrznych na parterze i I piętrze

sale chorych 2-łóżkowe z własnymi łazienkami, dwie 3-stanowiskowe sale wzmożonego nadzoru, pokój lekarski, pokój pobytu dziennego, punkt pielęgniarski, pokój przygotowania zabiegowego, gabinet diagnostyczno – zabiegowy oraz zaplecze oddziału.

25 – łóżkowy I Oddział Chorób Wewnętrznych na II piętrze

sale chorych 2-łóżkowe z własnymi łazienkami, 3-stanowiskową salę wzmożonego nadzoru, punkt pielęgniarski, pokój przygotowywania  zabiegów pielęgniarskich, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz zaplecze oddziału.

Piwnica – szatnie personelu z łazienkami, magazyny.

 

W ramach wykonanej inwestycji Pawilon I został wyposażony w nowy i nowoczesny sprzęt, w tym: sprzęt medyczny, meble medyczne, meble biurowe, sprzęt informatyczny oraz pozostały sprzęt drobny.

 

Wybudowana klatka schodowa dla potrzeb Pawilonu I - posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Znajdują się w niej 2 dźwigi umożliwiające komunikację pionową dla Pawilonu I. W ramach rozbudowy wybudowano pochylnię, umożliwiając w ten sposób dostęp do Pawilonu szpitalnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Prace budowlane zostały zrealizowane w terminie od 11.12. 2014 r. do 27.11.2015 r.

Koszt wykonania inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim – roboty budowlane – 7 825 468 zł.

Koszt pierwszego wyposażenia – 2 979 698 zł.

Ogólna kwota wydatkowana na modernizację Pawilonu nr I wraz z wybudowaną klatką schodową wyniosła – 10 805 166 zł.

Powyższe kwoty zostały wydatkowane ze środków m. st. Warszawy.

 

 


Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego

 Ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego  im. dr  med. Rafała  Masztaka  SPZOZ  odbyło się w dniu 25 września 2013 r. Na posiedzeniu byli obecni członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele Dyrekcji oraz związków zawodowych działających na terenie Szpitala.

Pan Dyrektor Witold Bromboszcz przedstawił zebranym informacje dotyczące rozpoczęcia działalności Szpitala w nowej strukturze organizacyjno-prawnej. 

Następnie  podziękował Panu Ryszardowi Kalkhoff wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Społecznej za osobiste zaangażowanie w realizację misji Rady Społecznej. Na zakończenie wręczono wszystkim członkom Rady Społecznej podziękowania za pracę podpisane przez Panią Prezydent , Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej i Dyrektora Szpitala.

  
  Podpisanie Aktu Notarialnego

 Dnia 6 września 2013 r. w Ratuszu miasta stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Przekształcenia Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Przed notariuszem Elżbietą Barej-Magiera stawił się Zastępca Prezydenta Warszawy Pan Jacek Piotr Wojciechowicz.

 Podpisanie Aktu Notarialnego odbyło się w obecności Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy Pana Dariusza Hajdukiewicza oraz Dyrektora Szpitala Grochowskiego Pana Witolda Stanisława Bromboszcza, który został powołany na pierwszego Prezesa Zarządu nowej Spółki. Spółka przyjęła nazwę: Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki jest m. st. Warszawa.

 Skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki został ustalony następująco: Krzysztof Rymuza, Paweł Witold Gazda, Andrzej Konstanty Serdiukow.

 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

 Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zmianami), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia Aktu Założycielskiego.

 Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb, w szczególności mieszkańców m. st. Warszawy, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wykonywanie działalności leczniczej.

 Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.

Od 1 października 2013 r. Szpital Grochowski będzie funkcjonował w formule Spółki.

   

 


 

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - Pawilon VI

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1. :Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” RPO WM 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 20013.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa" 


W 2008 roku zakończona została przebudowa Pawilonu VI Szpitala Grochowskiego im. dr R. Masztaka. Na parterze znajduje się Przychodnia Przyszpitalna, na I piętrze stworzono Oddział Intensywnej Terapii wraz z zapleczem, natomiast na piętrze II wykonano modernizację Oddziału Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Zakładem Rehabilitacji.

W 2010 r. podpisana została umowa, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotycząca refinansowania kosztów realizacji projektu przebudowy Pawilonu VI na kwotę 6 504 776,31 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu.

W nowocześnie wyposażonym Oddziale Intensywnej Terapii, posiadających 10 stanowisk z separatką  leczeni są chorzy w najcięższych stanach chorobowych. Pacjenci i Personel korzystają z klimatyzowanych sal, posiadany sprzęt pozwala na leczenie i ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi, zatruciami i  urazami wielonarządowymi.

Zakład Rehabilitacji wyposażony w salę gimnastyczną z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym oraz gabinetem zabiegów fizykoterapeutycznych. Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Zakładem Rehabilitacji stanowi profesjonalny Zespół interdyscyplinarny z wieloletnim doświadczeniem. W Oddziałach panuje miła atmosfera, która towarzyszy pobytowi Pacjentów wpływa na dobre efekty terapii.

W zmodernizowanej części Przychodni Przyszpitalnej znajdują się poradnie Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Chorób Piersi oraz Recepcja.

 


  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu