Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Lokalizacja: Pawilon Nr VIII wejście od ul. Suchodolskiej

Rejestracja i Punkt Obsługi Pacjenta:

Tel/fax : 22 51-52-578
Kierownik  Izby Przyjęć:

lek. CEZARY HABER

tel: 22 51-52-700

 

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć:

 mgr LIDIA NIEŚCIORUK

tel: 22 51-52-633

 

 

Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę i realizuje świadczenia medyczne dla osób, posiadających skierowania do szpitala, z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii ogólnej, jak również w tym samym zakresie w stanach ostrych nie wymagających skierowania do szpitala (np. urazy głowy i klatki piersiowej, szycie ran, świeże oparzenia).

W Izbie Przyjęć odbywają się również konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów, ze skierowaniem, na Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

! DYZURY Z ZAKRESU !

ORTOPEDII

wszystkie szpitale na terenie m.st. Warszawa posiadające oddział ortopedii, np.

Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa, ul. Szaserów 128,

Szpital Praski   - Warszawa,   Aleja Solidarności 67

 

OKULISTYCZNYM I LARYNGOLOGICZNYM

Informację o dyżurach: dla dorosłych i dla dzieci można uzyskać

pod nr tel: Pogotowia Ratunkowego

22 52-51-200

 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

najbliższe szpitale:

Szpital Praski – Warszawa, Aleja Solidarności 67,

Międzyleski szpital Specjalistyczny – Warszawa, ul. Bursztynowa 2,

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej – Warszawa, ul. Karowa 2

 

CHIRURGIA SZCZĘKOWA 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Warszawa, ul. Lindleya 4

 

NOCNA POMOC DORAŹNA

dla pacjentów nie wymagających pilnej interwencji z terenu Pragi Południe pełnią

PETRA MEDICA Warszawa, ul. Grochowska 166

POZ  Warszawa, ul. Abrahama 16.

 

 

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

 

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. (DOWÓD UBEZPIECZENIA)

 

 

1.    Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego.

2.    W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

3.    Podczas przyjęcia do szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić ważny dokument  potwierdzający tożsamość z nr. PESEL i zdjęciem.

4.    Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

5.    Do szpitala pacjent  zabiera rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe).

6.    Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.

7.    Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

- świadczenia zdrowotne,

- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

W obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających świadczeń.


 

 

Izba Przyjęć Szpitala Grochowskiego, została przeniesiona do nowego pawilonu w 2012 r. Unowocześniona i wyposażona w najnowszą aparaturę medyczna,  jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentów ze szpitalem. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc zgodnie z obowiązującymi standardami, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dyżur w Izbie Przyjęć pełnią doświadczeni lekarze o wysokich kwalifikacjach.

Zatrudniony personel medyczny, pielęgniarki, rejestratorki jak i pozostali pracownicy, prezentują wysoki poziom umiejętności fachowych oraz troskliwą opiekę.

 

 

 

 

Personel Izby Przyjęć udziela doraźnych świadczeń medycznych pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do oddziałów  szpitala. W razie braku miejsc pacjenci kierowani są do innych placówek Ochrony Zdrowia.

Pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania i leczenia ambulatoryjnego, bądź w razie konieczności, kierowani bezpośrednio do oddziałów szpitala.

 
 

KIEROWNIK IZBY PRZYJEĆ

lek. CEZARY HABER 

specjalista chorób wewnętrznych

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ

LIDIA NIEŚCIORUK

mgr Zdrowia Publicznego

Specjalność  Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia

 licencjat Ratownictwa Medycznego

Pielęgniarka Dyplomowana
 
 

Małgorzata Aulejtner

z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

licencjat pielęgniarstwa

kurs kwalifikacyjny z Organizacji i Zarządzania

  kurs kwalifikacyjny z Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 

 

 

POZOSTAŁY ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI IZBY PRZYJĘĆ

 

 

3 Pielęgniarki  z tytułem specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

5 Licencjatów Pielęgniarstwa

5 Pielęgniarek posiadających ukończone kursy kwalifikacyjne z

 Pielęgniarstwa Ratunkowego,

Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii,

Opieki paliatywnej.

 

 

Pielęgniarki na bieżąco aktualizują wiedzę i podnoszą kwalifikacje w trakcie licznych kursów specjalistycznych i dokształcających.

 

W Izbie Przyjęć pracuje także: 

 

 8 Rejestratorek Medycznych

10 Panów Noszowych

 5 Pań Salowych

 

W ramach trwającej rozbudowy i modernizacji  został zakupiony   nowoczesny sprzęt medyczny. – Dzięki któremu znacznie poprawiły się możliwość diagnostyki pacjentów, a także zwiększy się skuteczność udzielanej pomocy medycznej. Rozbudowa oraz zakup sprzętu możliwy był dzięki  wsparciu  miasta stołecznego Warszawa.
 
 
REJESTRACJA I POCZEKALNIA IZBY PRZYJEĆ
 
 
 
Nowy sprzęt znajduje się w pomieszczeniach  Izby Przyjęć.  Oddział wyposażony jest w nowoczesny aparat ultrasonograficzny z kilkoma głowicami, urządzenie to pozwala na dokładną diagnostykę narządów wewnętrznych, a także naczyń krwionośnych i serca. Zakupione zostały trzy aparaty EKG do monitorowania pracy serca, a także  nowoczesne  kardiomonitory, na których lekarze mogą śledzić parametry pacjenta.
 

POKOJE BADAŃ  I DIAGNOSTYKI

 


Do pomieszczeń Intensywnej terapii i Sali reanimacyjnej,  trafiły też nowoczesne respiratory. Do dokładnego dawkowania leków o określonych porach, służą dwu-strzykawkowe pompy infuzyjne. Do akcji reanimacyjnych przywracających pracę serca zakupiono trzy defibrylatory. Urządzania te pozwalają przesłać dane do specjalistycznych oddziałów kardiologicznych w szpitalu.


SALA INTENSYWSALANEJ TERAPII


SALA REANIMACYJNA

 
W Oddziale znajduje się także nowoczesne stoły zabiegowe, łózka do intensywnej opieki medycznej a także najnowszej generacji lampy operacyjne.


SALA ZABIEGOWA CHIRURGICZNASALA OBSERWACYJNA


 

DOWÓD UBEZPIECZENIA

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

·      druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub

·      aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub

legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy- jeśli Państwo posiadają;
(wymagany jest z jeden z dokumentów)

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

·      druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Osoby ubezpieczone w KRUS

·      zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

Emeryci i renciści

·      legitymacja emeryta lub rencisty;

Osoby bezrobotne

·      aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

Osoby ubezpieczone dobrowolnie

·      umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

·      dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia

·      aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,

·      zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,

·      legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,

·      w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,

·      w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

Osoby nieubezpieczone, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

·      decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

·      poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

·      zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Brak dowodu ubezpieczenia

Jeżeli w stanie nagłym potrzebują Państwo skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadają Państwo przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możecie taki dokument przedstawić w innym czasie:

·      w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

·      jeśli przebywają Państwo w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia

Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanie nagłym nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia, a późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu.


Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.

Wyjątkami od tej zasady są:

·      legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,

·      zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,

·      decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,na przykład:

·      w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,

·      w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

·      w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,

·      w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

·      w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Wyjątkiem są osoby, które:

·      ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

·      ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,

·      pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku,

·      mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

 Uchwała

Źródło: www.nfz.gov.pl/ewus