Najem gabinetu lekarskiego w Przychodni Przyszpitalnej

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59 Warszawa dn. 21.02.2013 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata Dyrektor Szpitala Grochowskiego, im. dr med. Rafała Masztaka - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na: „Najem gabinetu lekarskiego w Przychodni Przyszpitalnej, w pawilonie 5. – 1 raz w tygodniu w piątek w godzinach 1000 – 1300 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej – wykonywanie badań okulistycznych”, położonego przy ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - na okres 3 lat. Dokumenty wymagane od oferenta:

  1. wypełniony formularz "Oferta konkursowa" (załącznik nr 1 do Informatora Konkursowego);
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert konkursowych;
  3. NIP  - wypis z właściwego rejestru;
  4. REGON – wypis z właściwego rejestru;
  5. ważną polisa lub inny dokument potwierdzający, że Oferent posiada ubezpieczenie majątkowe od zdarzeń, które w mieniu Wynajmującego mogłyby wyrządzić szkody, włączając w to także koszty akcji ratowniczej i usuwania jej skutków oraz ubezpieczenie OC;
  6. dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności leczniczej;
  7. wiarygodny dowód wpłaty wadium w wysokości  539,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści dziewięć); termin wnoszenia wadium upływa z dniem terminu składania ofert; wadium należy wpłacić w kasie Szpitala Grochowskiego SPZOZ pawilon nr 3 w Warszawie przy ul. Grenadierów 51/59  lub przelewem na konto bankowe w PEKAO S.A. O/Warszawa na konto nr 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164.  (kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty konkursowej);
  8. parafowana przez Oferenta umowa najmu (załącznik nr 2 do Informatora Konkursowego).

    Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Informatorem Konkursowym, który uszczegóławia tryb i formę składania ofert oraz kryteria ich oceny. Oferty z załączonymi dokumentami należy składać do dnia 14.03.2013 r. do godziny 1100 na piśmie w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala – pawilon nr 3 (parter) przy ul. Grenadierów 51/59. 04-073 Warszawa, tel. 22 810 42 09, fax. 22 810 44 46.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w Informatorze Konkursowym.Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 14.03.2013 r o godz. 1115 pawilon nr VII w (Administracja) sala konferencyjna.Wybór najkorzystniejszej oferty przez Komisję Konkursowa odbędzie się w części niejawnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, który szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. Poinformowanie uczestników konkursu o jego rezultatach nastąpi dnia 14.03.2013 r. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Barbara Rogólska. Organizatorowi konkursu ofert przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej. Informator Konkursowy można otrzymać w pawilonie nr 5 Sekcja Gospodarczo-Eksploatacyjna w godzinach 800 – 1400, od poniedziałku do piątku. Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 28.02.2013 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala Grochowskiego (www.grochowski.waw.pl).  Uwaga! Zarządzenie nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. regulujące tryb wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości lub ich części przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na okres nie dłuższy niż 3 lata. Opublikowane jest na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl Szpital Grochowski im.dr med. Rafała Masztaka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59     ZAŁĄCZNIK NR 1 do OGŁOSZENIA Datowanego 21.02.2013 r. 1. Nazwa przedmiotu SZPITAL GROCHOWSKI 2. Adres nieruchomości: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa 3. Powierzchnia przeznaczona do najmu: 19,27 m. kw. – Gabinet Lekarski 4. Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu: Najem gabinetu lekarskiego w Przychodni Przyszpitalnej Pawilon V, 1 raz w tygodniu w piątek w godz. 1000 - 1300 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Prowadzenie działalności leczniczej -wykonywanie badań okulistycznych. 6. Okres najmu: 3 lata 7. Wysokość czynszu netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie lub za 1 godzinę używania: Minimalna cena najmu – 25,00 zł za 1 godzinę najmu + obowiązujący podatek VAT. 9. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 m² powierzchni miesięcznie lub za 1 godzinę używania: 170,00 zł brutto/miesiąc – świadczenia eksploatacyjne w tym (energia cieplna, energia elektryczna, ciepła zimna woda, ścieki, odpady komunalne, odpady medyczne) 10. Termin wnoszenia opłat: 14 dnia od daty otrzymania faktury 11. Zasady aktualizacji opłat: Waloryzacja wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 12. Dodatkowe informacje: Najem nie może kolidować z pracą Przychodni Przyszpitalnej w wynajmowanym gabinecie.

ZałącznikRozmiar
okulista_ogloszenie_z_uw._K.B.19.02.2013_r._ostat..doc49 KB
InformatorKonkursowy.doc101.5 KB
okulista_umowa_najmu_z_uw._K.B_19.02.3013_r._ostat..doc50 KB
okulista_wzor_oferty_konkursowej_z_uw._K.B._19.02.2013_r..doc32.5 KB