Najem części nieruchomości o powierzchni niezbędnej do posadowienia nośników reklam

Warszawa dnia 18.02.2013 r.OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. St. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze  na okres nie dłuższy niż 3 lata Dyrektor Szpitala Grochowskiego, im. dr med. Rafała Masztaka  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na:

„Najem części nieruchomości o powierzchni niezbędnej do posadowienia nośników reklam o następujących wymiarach:

1) 1 szt. o wymiarach 5,04x2,38 m,

2) 3  szt. o wymiarach 6,00x3,00 m,                                                                                         

     -  w obrębie ulic Grenadierów, Waszyngtona i  Cyraneczki”.

Dokumenty wymagane od oferenta:

a)             wypełniony formularz "Oferta konkursowa" (załącznik nr 1 do Informatora Konkursowego);

b)             aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert konkursowych;

c)             zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu ZUS lub KRUS;

d)            NIP  - wypis z właściwego rejestru;

e)             REGON – wypis z właściwego rejestru;

f)              zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;

g)             aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o osobach reprezentujących Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h)             polisa lub inny dokument potwierdzający, że Oferent posiada ubezpieczenie majątkowe od zdarzeń, które w mieniu Wynajmującego mogłyby wyrządzić szkody, włączając w to także koszty akcji ratowniczej i usuwania jej skutków oraz ubezpieczenie OC. Termin ważności tych dokumentów powinien być do                          31.01.2013 r., a jeśli jest krótszy Oferent złoży w swojej ofercie oświadczenie, w którym zobowiąże się do przedłużenia ważności polisy przed upływem terminu jej ważności na wymagany okres;

i)               dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności w przedmiocie konkursu ofert, tj. działalności leczniczej;

j)               Wiarygodny dowód wpłaty wadium w wysokości: 430,50 zł za nośnik reklamowy o wymiarach 5,04x2,38 m oraz 645,75 zł x ilość nośników reklamowych o wymiarach 6,00x3,00 m ; termin i miejsce wpłacania wadium opisane jest w punkcie 7  Rozdziału Informatora konkursowego;

k)             parafowana przez Oferenta umowa najmu (załącznik nr 2 do Informatora Konkursowego);

l)               wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Informatorem Konkursowym, który uszczegóławia tryb i formę  składania ofert oraz kryteria ich oceny.

 

Oferty z załączonymi dokumentami należy składać do dnia 14.03.2013 r. do godziny 1000  na piśmie w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala  – pawilon nr 3 (parter) przy ul. Grenadierów 51/59. 04-073 Warszawa, tel. 22 810 42 09, fax. 22 810 44 46.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w Informatorze Konkursowym.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 14.03.2013 r. o godz. 1015 pawilon nr VII (Administracja) sala konferencyjna.

Wybór najkorzystniejszej oferty przez Komisję Konkursowa odbędzie się w części niejawnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, który szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r.

Poinformowanie uczestników konkursu o jego rezultatach nastąpi  dnia 14.03.2013 r.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Pani Barbara Rogólska.

Organizatorowi konkursu ofert przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej oraz wyrażeniu zgody przez Osobę Upoważnioną.

Informator Konkursowy można otrzymać w pawilonie nr VII pokój nr 006 lub 008 (parter), Sekcja Gospodarczo-Eksploatacyjna w godzinach 800 – 1400,  od poniedziałku do piątku.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 28.02.2013 r.  na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala  Grochowskiego (www.grochowski.waw.pl) oraz na stronie internetowej m. st. Warszawy (www.um.warszawa.pl)

 

Uwaga!

Zarządzenie nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. regulujące tryb wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości lub ich części przez  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na okres nie dłuższy niż 3 lata. Opublikowane jest na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl            

       

 

 


Szpital Grochowski im.dr med. Rafała Masztaka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do

OGŁOSZENIA 

datowanego 28 lutego 2013 r.

 

 

1.

Nazwa przedmiotu

SZPITAL GROCHOWSKI

2.

Adres nieruchomości:

ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

3.

Powierzchnia przeznaczona do najmu:

Część nieruchomości o powierzchni niezbędnej do posadowienia nośników reklam o następujących wymiarach:

1) 1 szt. o wymiarach 5,04x2,38 m,

2) 3 szt. o wymiarach 6,00x3,00 m.

 

4.

Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu:

Teren Szpitala w rejonie ulic Grenadierów, Waszyngtona i Cyraneczki.

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Tablice reklamowe (bilbordy)

6.

Okres najmu:

3 lata

7.

Wysokość czynszu netto  za 1 nośnik reklamowy  miesięcznie :

350,00 zł/m-c o wymiarach 5,04x2,38 m

525,00 zł/m-c o wymiarach 6,00x3,00 m

9.

Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 m² powierzchni miesięcznie lub za 1 godzinę używania:

Energia elektryczna wg. wskazań podlicznika/ów – stawka za 1 kWh 0,60 zł. netto.

Stawka może ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy RWE Polska.

10.

Termin wnoszenia opłat:

1 raz na miesiąc od daty otrzymania faktury

11.

Zasady aktualizacji opłat:

Waloryzacja wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

12.

Dodatkowe informacje:

Każda oferta dotyczy konkretnego umiejscowienia nośnika reklam.

 

ZałącznikRozmiar
bilbordy informator konkursowy z uw. k.b..doc108.5 KB
bilbordy ogloszenie - konkurs z uw. k.b..doc55 KB
bilbordy schemat - załącznik.doc176.5 KB
bilbordy umowa najmu wzór.doc55 KB
bilbordy wzor oferty konkursowej z uw. k.b..doc43 KB