Wyprzedaż sprzętu i aparatury medycznej

OGŁOSZENIE

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ w Warszawie

Ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

1.       Autoklaw AS 669, produkcji SMS, rok produkcji 1995 przy cenie wywoławczej 3.400,00 zł,

2.       Sterylizator parowy HS6610 EM2 produkcji Getinge, rok produkcji 2007 przy cenie wywoławczej 15.000,00 zł,

3.       Sterylizator gazowy Euro Formomat produkcji MMM, rok produkcji 2004 przy cenie wywoławczej 10.000,00 zł,

4.       Wytwornica pary WPT, nr 198 produkcji SMS, rok produkcji 1994 przy cenie wywoławczej 425,00 zł,

5.        Wytwornica pary WPT, nr 201 produkcji SMS, rok produkcji 1994 przy cenie wywoławczej 425,00 zł,

6.       Lampa operacyjna LO-03 + LO05 produkcji Żywiec Medical Trading, rok produkcji 2007 przy cenie wywoławczej 2.850,00 zł,

7.       Myjnia dezynfektor DECO-260E produkcji Franke, rok produkcji 1998 przy cenie wywoławczej 1.900,00 zł,

8.       Wózek do przewożenia chorych WP-02.1 produkcji Żywiec Medical Trading, rok produkcji 2007 przy cenie wywoławczej 250,00 zł.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu medycznego - nie  otwierać przed 19 lipca godz. 12:30” należy składać w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ w Warszawie  ul. Grenadierów 51/59  w sekretariacie w terminie do 19 lipca br. do godz. 12:00 . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30 w Sali 203 pawilon VIII.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę , adres zamieszkania lub siedzibę oferenta,

-  proponowaną cenę zakupu sprzętu i sposób jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta , iż zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium.

                Istnieje możliwość obejrzenia sprzętu - w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ w Warszawie  ul. Grenadierów 51/59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Sekcji Technicznej Szpitala Grochowskiego oraz telefonicznie pod nr (022) 51-52-767 , 51-52-747 lub na stronie internetowej Szpitala www.grochowski.com.pl Ogłaszający przetarg zastrzega dla siebie prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania  którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Warszawa  03 lipca 2013.

 

ZałącznikRozmiar
Warunki przystapienia do przetargu1.doc81 KB
Załącznik Nr 1sprzedaż sprzętu medycznego.doc25.5 KB
Załącznik Nr 2 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB
Załącznik Nr 3 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB
Załącznik Nr 4sprzedaż sprzętu medycznego.doc28 KB
Załącznik Nr 5 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23.5 KB
Załącznik Nr 6 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB
Załącznik Nr 7 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB