pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych

OGŁOSZENIE

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ w Warszawie

Ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

1.       Kocioł węglowy typ wEcaIV, produkcji FAKOT, rok produkcji 1997, nr 2430 przy cenie wywoławczej 5.000,00 zł plus należny podatek Vat,

2.       Kocioł węglowy typ wEcaIV, produkcji FAKOT, rok produkcji 1997, nr 2431 przy cenie wywoławczej 5.000,00 zł plus należny podatek Vat,

3.       Kocioł węglowy typ wEcaIV, produkcji FAKOT, rok produkcji 1997, nr 2432 przy cenie wywoławczej 5.000,00 zł plus należny podatek Vat,

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu medycznego - nie  otwierać przed 10 października godz. 12:30” należy składać w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ w Warszawie  ul. Grenadierów 51/59  w sekretariacie w terminie do 10 października br. do godz. 12:00 . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30 w Sali 203 pawilon VIII.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę , adres zamieszkania lub siedzibę oferenta,

-  proponowaną cenę zakupu sprzętu i sposób jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta , iż zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium.

                Istnieje możliwość obejrzenia sprzętu - w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ w Warszawie  ul. Grenadierów 51/59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Sekcji Technicznej Szpitala Grochowskiego oraz telefonicznie pod nr (022) 51-52-767 , 51-52-747 lub na stronie internetowej Szpitala www.grochowski.com.pl Ogłaszający przetarg zastrzega dla siebie prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania  którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Warszawa  18 września 2013.

ZałącznikRozmiar
Warunki przystapienia do przetargu.doc75 KB
Załącznik Nr 1sprzedaż sprzętu medycznego.doc25.5 KB
Załącznik Nr 2 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB
Załącznik Nr 3 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB
Załącznik Nr 4sprzedaż sprzętu medycznego.doc28.5 KB
Załącznik Nr 5 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23.5 KB
Załącznik Nr 6 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB
Załącznik Nr 7 sprzedaż sprzętu medycznego.doc23 KB