konkursy ofert na udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE

 

 

SZPITAL GROCHOWSKI IM. DR MED. RAFAŁA MASZTAKA

 

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59,

 

ogłasza konkursy ofert na udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne

oraz zaprasza do składania ofert  w następujących zakresach:

 

 

1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań ratownika medycznego w Pracowni Hemodynamiki;

2)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki;

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w powyższym zakresie odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje szacunkowo liczbę ok. 250 tys. pacjentów.

 

Czas trwania umowy – od dnia 01 października 2013 r. do dnia 30 września 2016 r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOTACH KONKURSÓW OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH”, formularze ofert oraz projekty umów udostępniane są w siedzibie Szpitala Grochowskiego w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, Dział Organizacji i Kadr, w  godz. od  9.00 – 15.00, do dnia 23 września 2013 r.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Szpitala Grochowskiego w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, Sekretariat Dyrektora, do dnia  24 września 2013 r. do godz. 11.00. Oferty składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Szpitala do dnia  24 września 2013 r. do godz. 11.00.

 

 

Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzach przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

  „Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: …………………………………………………..”*

 

*na kopercie należy umieścić, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, właściwy zakres świadczeń zdrowotnych,   o udzielenie których Oferent się ubiega.

 

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Szpitala Grochowskiego w Warszawa, ul. Grenadierów 51/59, w Sali konferencyjnej w dniu 24 września 2013 r. o godz. 13.00.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursów ofert:

Siedziba Szpitala Grochowskiego w Warszawa, ul. Grenadierów 51/59, w Sali konferencyjnej w dniu 24 sierpnia 2013 r. o godz. 15.30.

 

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów lub przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej oraz, po ogłoszeniu wyniku konkursu ofert, do wniesienia odwołania do Dyrektora Szpitala Grochowskiego, na zasadach i w terminach określonych w art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz „Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz materiałach informacyjnych o przedmiotach konkursów ofert na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

ZałącznikRozmiar
FORMULARZ OFERTY.doc74 KB
MATERIAŁY INFORMACYJNE.doc112 KB
REGULAMIN KOMISJI.doc76.5 KB
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o przedmiocie konkursu zał. nr 1.doc37.5 KB
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o przedmiocie konkursu zał. nr 2.doc38.5 KB