Najem powierzchni w pawilonie nr 1, 3, 5, 6, 8 - celem wynajęcia powierzchni pod automaty wolnostojące, sprzedające napoje

 

  Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 roku  

OGŁOSZENIE

 Na mocy zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. St. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata - Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. - ogłasza konkurs na najem powierzchni w pawilonie nr 1, 3, 5, 6, 8 - celem wynajęcia powierzchni pod automaty wolnostojące, sprzedające napoje, opisanego  w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  
Dokumenty wymagane od oferenta:1.           Wypełniony formularz "Oferta konkursowa" (załącznik nr 1 do Informatora Konkursowego).2.           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert konkursowych.3.           Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu ZUS lub KRUS.
4.           NIP  - wypis z właściwego rejestru,5.           REGON – wypis z właściwego rejestru6.           Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
7.           Pisemne oświadczenie o osobach reprezentujących Oferenta, że nie figurują
w kartotece Krajowego Rejestru Karnego.
8.           Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Oferent posiada ubezpieczenie majątkowe od zdarzeń, które w mieniu Wynajmującego mogłyby wyrządzić szkody, włączając w to także koszty akcji ratowniczej i usuwania jej skutków oraz ubezpieczenie OC. Termin ważności tych dokumentów powinien być aktualny na dzień składania oferty, a jeśli jest krótszy Oferent złoży w swojej ofercie oświadczenie,
w którym zobowiąże się do przedłużenia ważności polisy przed upływem terminu jej ważności na wymagany okres,
9.           Wiarygodny dowód wpłaty wadium w wysokości  1500,00 zł (słownie złotych; tysiąc pięćset groszy; 00/100); termin i miejsce wpłacania wadium opisane jest
w Informatorze konkursowym.
10.       Co najmniej jedna referencja wystawiona w okresie ostatnich 3 lat przez wynajmującego Oferentowi lokal na prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego konkursu, zawierająca w szczególności informacje o czasookresie najmu lokalu i terminowości płatności przez Oferenta należności.11.       Parafowana przez Oferenta umowa najmu (załącznik nr 2 do Informatora Konkursowego). 12.       Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.  Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Informatorem Konkursowym, który uszczegóławia tryb i formę  składania ofert oraz kryteria ich oceny. Oferty z załączonymi dokumentami należy składać do dnia 31 grudnia 2013roku do
godziny 9,00
 na piśmie w Sekretariacie Zarządu Spółki – pawilon nr 3 (parter) przy
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Tel. 22/51-52-716
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w Informatorze Konkursowym.Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013roku o godz. 10:00 pawilon nr 7 Sala konferencyjna  (Sekcja Zamówień Publicznych). Wybór najkorzystniejszej oferty przez Komisję Konkursowa odbędzie się w części niejawnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, który szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r.Poinformowanie uczestników konkursu o jego rezultatach nastąpi w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Pan Łukasz PODRUCKI - pawilon nr 7 pok. 205, tel. 22/51-52-768 lub 22/51-52-743.  Organizatorowi konkursu ofert przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy  Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 23 grudnia 2013r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala  Grochowskiego Sp. z o.o. (www.grochowski.waw.pl ).Uwaga! Zarządzenie nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy opublikowane jest na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.zdrowa.warszawa.pl                     


 

 

 

 
1.Adres nieruchomości:ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
2.Powierzchnia przeznaczona do najmu/dzierżawy:2 m2
5.Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu/dzierżawy:Teren Szpitala – Pawilon: 1, 3, 5, 6, 8
6.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:Powierzchnia pod automaty do napojów
7. Okres najmu/dzierżawy:3 lata z możliwością przedłużenia
(w drodze konkursu)
8. Wysokość opłat z tytułu czynszu za 1 m2 powierzchni miesięcznie 150 zł/netto
9.Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych miesięcznie- Podatek od nieruchomości – wg obowiązujących stawek- Energia elektryczna wg. wskazań podlicznika i cen sprzedawcy energii np. RWE Polska.- Moc umowna zostanie ustalona po zainstalowaniu urządzeń elektrycznych.- Woda wg. wskazań podlicznika
i cen MPWiK lub ryczałt.
Stawki mogą ulec zmianie w przypadku zmian taryf i m2.
10.Termin wnoszenia opłat :1x na miesiąc - 14 dni od daty otrzymania faktury
11.Zasady aktualizacji opłat:Waloryzacja czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny
12.Dodatkowe informacje:Odpady pokonsumpcyjne – wywóz
i utylizacja kubków w zakresie najemcy
  
ZałącznikRozmiar
Informator Konkursowy.pdf1.92 MB
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf247.62 KB