„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Spot informacyjny


INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU UNIJNEGO

pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Aktualna wartość projektu wynosi 480 000 000 zł (zwiększona o 120 000 000 zł).

Data: 24 września 2021 r.

Województwo Mazowieckie przeznaczyło kwotę 5.880.000,00 zł brutto na zakup aparatury medycznej, która wykorzystywana będzie w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. do zapobiegania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2.

Beneficjentem projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiegojest Województwo Mazowieckie.

Właścicielem nabytej aparatury medycznej będzie Województwo Mazowieckie.

W dniu 16 września 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę upoważniającą Panią Renatę Kaznowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji w imieniu Województwa Mazowieckiego działań (zakupu aparatury medycznej), które zostały zdiagnozowane, jako priorytetowe i pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach powołanego Zespołu ds. Oceny Potrzeb.

W dniu 21 września 2021 roku Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Pani Renata Kaznowska udzieliła pełnomocnictwa Pani Beacie Jagielskiej – Prezes Zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z realizacją zamówień, które dotyczą projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz dokonania stosowanych odbiorów związanych z tym zamówieniem.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia procedur w celu udzielenia zamówień na aparaturę medyczną objętą projektem pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Przewidywane procedury będą dotyczyć zakupu:

–  Aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego;

– Aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc;

–  Centrali do monitorowania;

–  Kardiomonitorów – różnych rodzajów, np. anestezjologicznych, przenośnych;

–  Tomografu komputerowego 64-rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń;

–  Toru wizyjnego z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc.


Przejdź do treści